Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je ve společnosti SKLOBETON s.r.o. (dále jen „provozovatel“) zajištěna v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákona 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon“).

Práva subjektů údajů

Dotčená osoba má, bez ohledu na právní základ zpracování osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, vymazání, omezení zpracování a právo podat stížnost dozornému orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů České republiky, nebo právo podat návrh k zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

Plnění informační povinnosti vůči dotčeným osobám

Zásady spravedlivého a transparentního zpracování osobních údajů vyžadují, aby dotčená osoba byla informována o existenci zpracovatelské operace a jejích účelech.

Informace související se zpracováním osobních údajů týkajících se dotyčné osoby provozovatel dotyčné osobě poskytuje v době získávání osobních údajů od dotyčné osoby, nebo pokud byly osobní údaje získány z jiného zdroje, v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů v souladu s Nařízením a Zákonem o ochraně osobních údajů.

E-mailový kontakt: info@sklobetonsro.cz