Všeobecné obchodní podmínky

Platné pro nákup prostřednictvím internetového obchodu www.sklobetonsro.cz společnosti SKLOBETON s.r.o., Zenklova 1171/4, 180 00 Praha, Libeň, IČ: 27079511. C 94703/MSPH Městský soud v Praze

I. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) mezi prodávajícím (dále jen „prodávající“) společností SKLOBETON s.r.o., Zenklova 1171/4, 180 00 Praha, Libeň, IČ: 27079511. C 94703/MSPH Městský soud v Praze a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu www.sklobetonsro.cz prodávajícího.

b) Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

c) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

d) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

e) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Uzavření kupní smlouvy

a) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením a přijetím objednávky , jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na uvedenou emailovou adresu kupujícího, nebo prostřednictvím webu www.sklobetonsro.cz

b) Pro objednání zboží musí kupující provést výběr zboží a provést jeho „vložení“ do „nákupního košíku“. Kupující musí být registrován nebo přihlášen.

c) Objednávka zpravidla obsahuje informace o objednávaném zboží (název a množství), způsobu úhrady ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží případně informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

d) Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat zboží“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí formou emailového potvrzení na emailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní (po přihlášení kupujícího) či v objednávce.

e) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně formou emailu či telefonicky).

f) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

III. Způsoby platby a cena zboží

a) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 43-3338320267/0100 (dále jen „účet prodávajícího“) – vypočtenou částku systémem prosím nehraďte, vyčkejte až Vám bude zaslána faktura k úhradě zboží.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

b) Prodávající může po kupujícím požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.

c) V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.

d) V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

e) Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Nahrazuje ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku.

f) Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

g) Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu řádné daňové doklady. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

a) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

b) Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující, v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

c) Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě dle článku IV b) . Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zasílat na adresu pobočky prodávajícícho SKLOBETON s.r.o. na Slovensku na adrese Gróbska 41, 900 27 Bernolákovo, prostřednictvím které se objednávka uskutečnila nebo na email info@sklobetonsro.cz. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

d) V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

e) V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu zpět odeslal.

f) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

g) Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

h) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

V. Doprava a dodání zboží

a) V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

b) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

c) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

d) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a i v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

e) Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

f) Kupující je povinen si zakoupenou movitou věc co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství (v souladu s § 2104 OZ v platném znění). Tzn. ověřit případné vzhledové a jiné zjevné viditelné vady (vlastnosti) a ověřit kompletnost produktu (množství) podle přehledu jednotlivých dílů v návodu na montáž. V případě chybějících dílů nebo jiné zjevné vady (v souladu s § 2112 OZ) pak ihned poté, co vadu (chybějící díly) mohl kupující při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, bez zbytečného odkladu tuto vadu (chybějící díly) oznámit prodávajícímu. Po uplynutí 48 hodin od převzetí zboží nebude brát zřetel na reklamace vzhledových a jiných zjevně viditelných vad nebo chybějících dílů (částí) zboží.

VI. Vady zboží

a) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

b) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

c) Ustanovení uvedená v článku VI. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

d) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

e) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny prodávajícícho SKLOBETON s.r.o. na Slovensku na adrese Gróbska 41, 900 27 Bernolákovo. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající převzal od kupujícího reklamované zboží.

f) Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

VII. Ostatní ujednání

a) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

b) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce.

c) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

d) Veškeré informace o zboží umístěné na stránkách internetového obchodu jsou informativního charakteru a nelze z nich vyvozovat právní následky.

e) Výsledná cena za zboží je vždy uvedena včetně daně z přidané. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít koupit zboží za individuálně sjednaných cenových podmínek.

VIII. Závěrečná ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

b) Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Poslední úpravy těchto obchodních podmínek proběhly dne 06.07.2022